Vælgerforeningens valgprogram

Her kan du læse om vælgerforeningens valgprogram, vores tanker og ideer om, hvordan vi ønsker en fremtidig Norddjurs Kommune.

I Det Konservative Folkeparti arbejder vi ud fra vores værdier.

Vi ønsker faste rammer med frihed indenfor rammerne. Balance mellem fællesskabets og enkeltindividets interesser.

Vi har mod til at sige vores mening og stå ved den.

Vi vil værne om samfundsværdierne. Bevare din personlige frihed.

Udvise social ansvarlighed. Stille krav til dem som kan.

Vi vil vægte tryghed, velfærd og sundhed for alle borgere.

____________________________________________________________________________________

Erhvervspolitik og arbejdspladser.

En solid og voksende økonomi i Norddjurs forudsætter et stærkt og ekspansivt erhvervsliv. Det er eneste vej til flere arbejdspladser, højere løn og tryghed i ansættelse.

Vi vil støtte et driftigt erhvervsliv med en fair og hurtig sagsbehandling for vore lokale virksomheder herunder land- og skovbrug.

Vi ønsker åbenhed for nye private virksomheder og offentlige institutioner. Velegnede erhvervsgrunde til rådighed.

Udlicitering af kommunale opgaver hvor det er økonomisk fordelagtigt.

____________________________________________________________________________________

Personalepleje.

Der skal udvises ansvarlighed på alle politiske områder og i forvaltningerne.

Vi ønsker, at kommunens personale får større trivsel. Det vil give stigende produktivitet, mindre sygefravær og større frihed under ansvar.

Norddjurs skal tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.

____________________________________________________________________________________

Infrastruktur, kollektiv trafik og trafiksikkerhed.

Djurslandsmotorvejen skal føres helt til Grenaa og med god forbindelse til Grenaa Havn.

Den kollektive trafik skal være fleksibel, tilpasses til de reelle behov og ses i sammenhæng med erhverv, bosætning og uddannelsesmuligheder.

Veje, cykelstier, fortove og offentlige arealer skal vedligeholdes godt.

Trafiksikkerhed skal prioriteres højt.

____________________________________________________________________________________

Natur og turisme.

Vi vil beskytte og værne om vores natur, landskaber, skove og fortidsminder, og vi vil sætteøget fokus på turisme.

____________________________________________________________________________________

Kultur og fritid.

Norddjurs skal tilbyde og støtte en bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter for at øge trivsel, sundhed, sammenhold og livskvalitet for kommunens borgere.

Attraktive fritidstilbud og velegnede fysiske rammer til et rummeligt ungdomsmiljø.

Frivilligt arbejde skal prioriteres og støttes.

____________________________________________________________________________________

Børn og unge.

Fleksibel børnepasning efter behov. Fleksibilitet i ferieperioder.

Vi ønsker kompetente og hurtige tiltag til gavn for udsatte børn, unge og deres forældre.

____________________________________________________________________________________

Folkeskolen.

Vi ønsker en kreativ folkeskole med høj faglighed og styrkelse af boglige og praktiske færdigheder.

Vi ønsker, at give alle børn og unge den bedste undervisning og uddannelse.

____________________________________________________________________________________

Sundhed og ældrepleje.

Sundhedshuset i Grenaa skal videreudvikles i samarbejde med region, kommune og private behandlere. 

Vi ønsker at fremme patientskolen, tilpasset borgernes efterspørgsel.

Fokus på kronisk syge, demente, psykisk syge og handicappede.

Sikre godt patientforløb i forbindelse med borgernes sygehusindlæggelse og -udskrivning. Genoptræning og rehabilitering styrkes.

Afbureaukratisering i ældreplejen og fjernelse af unødig kontrol.

____________________________________________________________________________________