Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening i januar 2022.

Ordinær generalforsamling blev afholdt mandag den 31. januar 2022 i ”Den Grønne Stue”, Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa

Auning den 2. august 2022

Ordinær generalforsamling i vælgerforeningen.

Norddjurs Konservative vælgerforening afholdt ordinær generalforsamling mandag den 31. januar 2022 i Pavillonen i Grenaa. 2022.

_______________________________________________________________________________

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen i januar 2022.

 

Formand, kasserer og webmaster
Arne Holm-Hansen Auning

 

Næstformand
Per Skjødt Hansen Bønnerup Strand

 

Sekretær
Vakant

 

Bestyrelsesmedlem
Alice Holst Brask
Grenaa

 

Bestyrelsesmedlem
Mads Jensen
Grenaa

 

Bestyrelsesmedlem
Lars Andersen, Grenaa

 

Bestyrelsesmedlem
Jesper Normand Stange, Glesborg

 

Søren Peter Hansen Bestyrelsesmedlem
Søren Peter Hansen, Glesborg

 

 

1. suppleant til bestyrelsen Aage Højbjerg, Grenaa
2. suppleant til bestyrelsen

Ole Olesen, Grenaa,

Auning den 31. januar 2022

 

Formandens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. januar 2022.

Min beretning denne gang kommer ikke til at omhandle ét helt kalenderår, for sidste års generalforsamling blev jo på gr. af Covid – 19 afholdt så sent som den 17. maj.

Derfor handler denne beretning om tiden fra den 17. maj 2021 og kalenderåret ud.

Jeg har valgt at fortælle om vælgerforenings arbejde, medlemmer, møder og økonomi og lidt om Østjyllands Storkreds og naturligvis om regionsrådsvalget og kommunalbestyrelsesvalget.

Bestyrelsen i den konservative vælgerforening.

Efter den ordinære generalforsamling den 17. maj begyndte forberedelserne til kommunalvalget og regionsrådsvalget.

Det betød, at der ikke blev holdt egentlige bestyrelsesmøder, der blev holdt møder, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne og alle kandidaterne så vidt muligt deltog. Der blev holdt ét møde i juni og så i august begyndte vi med de ugentlige møder, som stort set fortsatte indtil valgdagen.

Der var ingen ændringer i bestyrelsen, og jeg fortsatte den midlertidige ordning som kasserer.

Vi håber, at vi meget snart vil kunne finde et medlem, som vil overtage denne post.

Medlemmer i Norddjurs konservative vælgerforening. Her omtaler jeg dog hele kalenderåret.

Den 31. december 2020 havde vi 48 medlemmer i vælgerforeningen.

I kalenderåret 2021 er sket følgende:

 • 11 medlemmer er blevet indmeldt.
 • 2 medlemmer er tilflyttet.
 • 2 medlemmer er udmeldt.

Medlemstallet pr. den 31. december 2021 var derfor 59.

Men lige her efter nytår har vi desværre mistet 2 medlemmer.

Èt medlem flyttet til Randers, og ét medlem er afgået ved døden, så pr. d.d. er vi 57 medlemmer.

Mail eller alm. post.

I dag bruger de fleste mail, men der er medlemmer, som ikke har en mailadresse, og det skal vi respektere. Ud af vores 58 medlemmer, er der kun 2 medlemmer, som ikke har mail.

Men der er andre 2 medlemmer, som trods opfordringer endnu ikke har oplyst en mailadresse, som vi må bruge. Det giver portoudgifter for vælgerforeningen og slid på mine sko, når jeg skal rundt med breve.

Jeg vil derfor opfordre alle, som har mulighed for det, til dels at oplyse en mailadresse, dels give os besked, hvis der sker ændringer i den.

Vi bruger også mail, når vi indkalder til generalforsamling, og det er helt legalt. Men det er lidt usikkert, for kun hvis jeg får en fejlmelding vil jeg kunne se at mailen ikke er nået frem. Derfor bad jeg også om kvitteringer, da jeg sendte generalforsamlingsindkaldelserne ud.

Jeg fik ikke ret mange svar.

Medlemskontingent.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på vælgerforeningens årlige generalforsamling. Det er et såkaldt ”rullende kontingent”, hvilket betyder, at uanset på hvilket tidspunkt af året man betaler, så gælder det for et år.

Kontingentet blev ved sidste ordinære generalforsamling fastsat til:

 • medlemskab 350 kr.
 • Pensionister 250 kr.
 • Ungdomssats 200 kr.

Heraf skal der betales et årligt kontingent på 150 kr. til partiet. Det betyder, at vælgerforeningen kun får henholdsvis 200 kr. og 100 kr. pr. medlem.

Hvis medlemmerne ikke får betalt deres kontingent rettidigt, så har partiet en procedure for opkrævninger og rykkere.

Først sender hovedkontoret ”Rykker 1” til medlemmet, og hvis medlemmet så fortsat ikke betaler sendes ”Rykker 2”.

Så får vælgerforeningen adgang til rykkerlisten, og vi vil kunne videresende en mail til medlemmet med vores egen tekst.

Hvis medlemmet fortsat ikke betaler sit kontingent, så bliver vi i vælgerforeningen spurgt om medlemmet skal meldes ud, eller om vælgerforeningen vil betale kontingentet til partiet.

Da vi jo helst ikke vil melde folk ud, betaler vælgerforeningen sædvanligvis kontingentet til partiet i håb om, at medlemmet så senere betaler.

Der kan altså i forbindelse med kontingentindbetalinger godt være noget arbejde for både hovedkontoret og for vælgerforeningen, og det er faktisk lidt ”træls”, og det er ikke rimeligt.

Jeg vil derfor gerne appellere til, at alle medlemmer tilmelder sig automatisk betaling via betalingsservice eller via MobilePay.

Jeg har lovet hovedkontoret, at jeg vil nævne det her ved vores generalforsamling, og det er hermed gjort.

 

GDPR – Databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018 skal tages meget alvorligt.

Vi har fortsat 17 medlemmer, som endnu ikke har underskrevet en medlemsbekræftelse. Vi forsøger løbende at indhente de manglende medlemsbekræftelser, men der er forskellige holdninger til det, så det er lidt vanskeligt. Man vil kunne gå ind på hjemmesiden for at foretage bekræftelsen, men man vil også kunne underskrive en medlemsbekræftelse, som vi i vælgerforeningen så vil kunne uploade.

Kommunal partistøtte.

Vælgerforeningen modtager kommunal partistøtte dels på grundlag af stemmeantallet ved det sidste kommunalvalg, dels på grundlag af afholdte udgifter til politisk arbejde i året forinden.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Det Konservative Folkeparti i Norddjurs 1.386 stemmer.

Det kommunale tilskud for 2021 var 7,75 kr. pr. stemme. Det betød, at vi for 2021 ville kunne have fået 10.471,50 kr. i partistøtte.

Desværre fik vi kun 9.278,50 kr., da vi ikke havde brugt tilstrækkelige midler til politisk arbejde i 2020.

I bestyrelsen havde vi været opmærksomme på problemet, og det blev omtalt på to af hinanden efterfølgende bestyrelsesmøder, hvilket også fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Det blev på bestyrelsesmøder aftalt, at vores konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer inden årsskiftet skulle foretage indkøb. Der blev imidlertid ikke foretaget nogen indkøb, og det opdagede jeg mellem jul og nytår, hvor jeg så straks foretog nogle indkøb for at forbedre på situationen. De manglende indkøb resulterede i det reducerede kommunale tilskud.

Vi får altså kun den fulde partistøtte, hvis vi i det foregående år har brugt et tilsvarende beløb. Det har jeg flere gange præciseret.

Det blev yderligere præciseret og afklaret, da en politiker fra Syddjurs gav nogle meget uheldige udtalelser til pressen, hvor han fortalte, at de og andre partier ikke fulgte loven.

Udtalelser, som også gav en reaktion fra partisekretæren på hovedkontoret.

Når vi søger om kommunal partistøtte, så afgiver vi oplysningerne under straffeansvar, og vi konservative bør være de første til at overholde loven.

Vores gode valgresultater ved kommunalvalget i 2021 vil resultere i, at vi i de næste 4 år vil få et betydeligt større årligt tilskud. Men det betinger jo så også, at vi skal anvende flere penge til politisk arbejde, sådan er loven og reglerne.

Kommunalvalget 2021.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Det Konservative Folkeparti i Norddjurs Kommune et rigtigt godt valg, som gav to mandater i kommunalbestyrelsen, Benny Hammer og Mads Jensen.

Nu kom så kommunalvalget i 2021, og vi håbede naturligvis meget på, at vi ville kunne få dem begge genvalgt.

Planlægningen var for længst igangværende og efter sommerferien fik vi ekstra travlt. Det blev foreslået, at vi skulle holde ugentlige planlægningsmøder. Lidt rigeligt syntes jeg, og det viste sig da også, at ikke alle kandidater kunne deltage i alle disse møder.

Møderne blev afholdt, men det var bestemt ikke uden debat. Men det lykkedes for os at få lavet både en valgpjece og et såkaldt ”svøb”, en forside til Lokalavisen.

Det Konservative Folkeparti kunne stille med 10 kandidater til kommunalvalget.

Flere af kandidaterne deltog i vælgermøder, kommunalvalgdagen nærmede sig.

Hvordan ville valgene blive? Ville den såkaldte ”Pape effekt” også give til et godt valgresultat på kommunal plan?

Vi fik et rigtigt godt valgresultat, hvor vi fik 4 konservative medlemmer valgt ind i kommunalbestyrelsen. Benny Hammer, Mads Jensen, Martin Raghner og Niels Skov Pedersen.

Østjyllands Storkreds.

Jeg synes, at vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen i Østjyllands Storkreds, hvor vi ved møderne træffer repræsentanter fra de andre vælgerforeninger. Vi hører om, hvordan det går hos dem, og om hvordan de griber tingene an. Jeg synes, at vi er til god støtte for hinanden.

Bo Zacher Nielsen, Skanderborg er Storkredsformand, Jørgen Brandt, Hedensted er næstformand, Lene Sander, Odder er kasserer, og jeg er sekretær.

Når jeg som vælgerforeningsformand modtager referaterne fra bestyrelsesmøderne i storkredsen videresender jeg dem til vores bestyrelsesmedlemmer i Norddjurs.

Inden længe skal vi have generalforsamling i Storkredsen. Kom og vær med, her vil I også kunne træffe vores folketingskandidater, som sædvanligvis deltager.

Landbrugsmessen på Gl. Estrup i 2022.

Landbrugsmesserne i både 2020 og 2021 blev aflyst på grund af coronavirus.

Man har nu planlagt at afholde en landbrugsmesse her i 2022, og vi har tilmeldt os med en stand på messen.

På landbrugsmessen er der sædvanligvis gode muligheder for politikerne til at møde vælgerne, og det vil blive en fin platform for præsentation af en ny folketingskandidat for Djurskredsen.

 

Regionsudvalget i Region Midtjylland.

Regionsudvalget består af 10 medlemmer, 4 medlemmer fra Østjylland og 3 medlemmer fra Vestjylland.

Derudover gruppeformanden i Regionsrådet, en repræsentant fra Konservativ Ungdom og en repræsentant fra Konservative Studerende.

Derudover inviteres storkredsformændene fra de to kredse til udvalgsmøderne dog uden stemmeret.

Regionsudvalgets opgave er blandt andet at opstille kandidater til regionsrådsvalgene.

I 2021 har vi holdt 3 møder.

Vores mål denne gang var at opstille mindst 2 kandidater fra hver kommune, for på den måde at give alle vælgerne muligheder for stemme på en lokal kandidat.

Vi fik opstillet en kandidatliste med 33 navne. Fra Norddjurs stillede Alice Holst Brask og undertegnede op. Alice Holst Brask fik 589 personlige stemmer, og jeg fik 258 stemmer.

Det Konservative Folkeparti fik valgt 6 kandidater ind i regionsrådet.

Jeg er kasserer i regionsudvalget, så jeg havde også en opgave med TOP 6 kandidaternes økonomi og valgbudget. Regnskabet er færdigt og klar til revisorerne. Regnskabet skal forelægges til orientering på generalforsamlingen i Østjyllands Storkreds.

Men udover regionsrådsvalget arrangerede udvalget et besøg på det nye Regionshospital i Gødstrup, hvor vi var næsten 50 deltagere. Det var et rigtigt spændende besøg.

Kommunalvalg 2025.

Det Konservative Folkeparti er allerede i gang med forberedelserne til det kommende kommunalvalg i 2025. Partiet vil igen tage en såkaldt besøgsrunde, hvor man vil mødes med vælgerforeningsformændene. Her vil man drøfte både det kommende folketingsvalg og det kommende kommunalvalg.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde også i det forløbne år. Vores bestyrelsesarbejde udfører vi jo i vores fritid, og vi har hver især andre interesser og gøremål.

Det har ikke været lettere i år på grund af Covid 19.

Vi gør hver især vores bedste for vælgerforeningen og for Det Konservative Folkeparti.

Jeg har nu været vælgerforeningsformand i en årrække, og det har værende spændende og udfordrende.

Med formandsposten følger også en bestyrelsespost i Østjyllands Storkreds, hvor jeg er sekretær. Derudover er jeg medlem af regionsudvalget, hvor jeg er kasserer.

Det betyder, at jeg har et stort netværk både i Østjyllands Storkreds, som omfatter alle 10 vælgerforeninger i Østjylland, og i regionsudvalget, som har medlemmer fra hele Region Midtjylland.

Jeg møder rigtig mange aktive konservative, og det er jeg meget glad for.

Jeg stiller mig derfor også gerne til rådighed for genvalg, hvis generalforsamlingen måtte ønske det.

Tak for ordet.

Arne Holm-Hansen

Formand

Auning den 31. januar 2022

Beretning fra Djurskredsens kampagneudvalg til den ordinære generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening den 31. januar 2022.

Intet kampagneudvalg.

Det er lidt vanskeligt at aflægge beretning fra et udvalg, som ikke eksisterer, men noget er der da at fortælle om. Udvalget har ikke eksisteret i flere år, det gik i stå, så der har heller ikke været afholdt møder.

Ingen penge.

Udvalget har heller ingen konto i et pengeinstitut eller nogen beholdning. Der er derfor heller ikke noget regnskab, som skal godkendes. Jeg lukkede kontoen på grund af alt for store gebyrer. Det blev der berettet om på en tidligere generalforsamling.

Vores opgave.

Norddjurs konservative vælgerforening danner sammen med Syddjurs Konservative vælgerforening Djurskredsen.

Djurskredsens opgave er bl. a. at finde og opstille en folketingskandidat for kredsen.

De to vælgerforeninger har en fælles beslutning om, at det skal være en kandidat, som er bosiddende på Djursland, og som vil arbejde for Djursland.

Det er vores ønsker, men man kan ikke altid få sine ønsker opfyldt.

Det er ikke en betingelse, at kandidaten skal bo på Djursland, men det vil unægtelig være en fordel.

Ved sidste folketingsvalg havde vi Jane Christensen fra Hornslet som vores folketingskandidat, men hun flyttede til Sjælland, så jeg synes ikke rigtigt, at det er aktuel længere.

Det sidste valg til Folketinget fandt sted onsdag den 5. juni 2019. Det næste folketingsvalg skal derfor holdes senest den 4. juni 2023, men statsministeren kan når som helst inden da udskrive valg.

Vi skal derfor hurtigst have fundet en folketingskandidat for Djurskredsen. Jeg har drøftet det med vælgerforeningen i Syddjurs, og vi har måske en person, et emne i tankerne. Det skal vi arbejde videre med. Aftalen er, at de to vælgerforeningsbestyrelser skal mødes her i foråret for at drøfte det. Når vi har en kandidat, skal vi have valgt vedkommende ved et opstillingsmøde.

Tak for ordet.

Arne Holm-Hansen

Formand

Den 31. januar 2022

Referat fra ordinær generalforsamling i Norddjurs Konservative Vælgerforening.

Mandag den 31. januar 2022.

 

 1. Valg der dirigent.

Formanden foreslog Per Skjødt Hansen som dirigent, og han blev valgt.

 1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/ vælgerforeningsformanden.

Formanden aflagde beretning. Beretningen er vedlagt referatet.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for vælgerforeningen v/ vælgerforeningens kasserer.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og orienterede om vælgerforeningens økonomi.

 1. Fastsættelse af kontingenter frem til næste ordinære generalforsamling, kontingenter for kalenderåret 2022.

Formanden orienterede om vælgerforeningens kontingentsatser, som ikke er ændret siden 2013. Han fremlagde et budget for 2022, som med uændrede kontingentsatser ville vise et underskud på 1.830 kr. En kontingentstigning på mindst 35 kr. ville derfor være nødvendig.

Der blev foreslået en kontingentstigning på 50 kr.pr. år. Dette blev godkendt.

De godkendte kontingenter blev derfor:

  • medlemskab 400 kr.
  • Pensionister 300 kr.
  • Ungdomssats 250 kr.
 1. Beretning fra kampagneudvalget for Djurskredsen v/ formanden for kampagneudvalget.

Formanden aflagde beretning fra kampagneudvalget. Beretningen er vedlagt referatet.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for kampagneudvalget v/kampagneudvalgets kasserer.

Formanden orienterede om, at udvalget ikke har nogen konto i et pengeinstitut, og udvalget har ingen beholdning.

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 1. Beretninger/orienteringer fra de konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Benny Hammer aflagde en beretning om arbejdet i kommunalbestyrelsen. Nogle af emnerne, som han orienterede om var de store solcelleanlæg og ældreboliger m.m.

Mads Jensen var desværre blevet forhindret i at deltage i generalforsamlingen.

De to nye kommunalbestyrelsesmedlemmer Niels Skov Pedersen og Martin Raghner havde hver især et fint indlæg, hvor de orienterede om deres tanker og ideer om deres kommende arbejde i kommunalbestyrelsen.

 1. Valg af 2 stemmetællere.

Formanden foreslog, at de to nye kommunalbestyrelsesmedlemmer Niels Skov Pedersen og Martin Raghner skulle være stemmetællere, og de blev valgt.

 1. Valg af formand.

Arne Holm-Hansen blev foreslået, og han blev genvalgt.

 1. Valg af næstformand.

Per Skjødt Hansen blev foreslået, og han blev genvalgt.

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

  • Lars Andersen.
  • Mads Bjerregaard.

Lars Andersen, som ikke deltog i generalforsamlingen, havde forinden skriftligt tilkendegivet, at han gerne ville modtaget genvalg. Lars Andersen blev valgt.

Mads Bjerregaard, som ikke deltog i generalforsamlingen, havde forinden skriftligt tilkendegivet, at han ikke ønskede genvalg. Dette blev naturligvis respekteret.

Søren Peter Hansen, som deltog i generalforsamlingen, havde forinden skriftligt tilkendegivet, at han gerne ville modtage valg til bestyrelsen. Søren Peter Hansen blev foreslået som nyt medlem, og han blev valgt.

Følgende suppleanter var på valg:

  • Aage Højbjerg, Grenaa.
  • Ole Olesen, Grenaa.

Suppleanter skal opstilles i prioriteret rækkefølge, og der blev derfor foretaget skriftlig afstemning med følgende resultat:

  • Aage Højbjerg, Grenaa, 15 stemmer. suppleant
  • Ole Olesen, Grenaa, 1 stemme. suppleant

Der var 16 stemmeberettigede.

 1. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.

Formanden orienterede om vælgerforeningens såkaldte faste delegerede, som er formand, næstformand og de 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Vælgerforeningen har derudover 2 såkaldte foreningsdelegerede.

Her blev valgt:

  • Grethe Hansen, Bønnerup Strand.
  • Alice Holst Brask, Grenaa.
 1. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.

Formanden havde forinden indhentet accept fra begge revisorerne, som blev genvalgt.

  • Som 1. revisor blev genvalgt Svend Aage Poulsen, Auning.
  • Som 2. revisor blev genvalgt Jens Chr. Dahl, Auning.

 

Som revisorsuppleanter blev foreslået og valgt:

  • Som 1. revisorsuppleant blev genvalgt Preben Holst, Grenaa.
  • Som 2. revisorsuppleant blev valgt Aage Højbjerg, Grenaa.

 

 1. Politisk drøftelse.

Alle 16 deltagere ved generalforsamlingen deltog aktivt i de politiske drøftelser, hvor en række emner blev berørt.

 1. Evt.

Her havde Alice Holst Brask et fint indlæg med glædelige og positive overraskelser. Hun fik ordet, og overrakte små gaver, erkendtligheder til formanden, til Grethe Hansen og til de 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Referenter Per Skjødt Hansen og Arne Holm-Hansen