Generalforsamling i Norddjurs konservative vælgerforening.

Norddjurs Konservative vælgerforening har afholdt ordinær generalforsamling den 17. maj 2021. Generalforsamlingen blev afholdt som et fysisk møde på Auning Kro.

Nedenfor kan læses:

 • Formandens beretning.
 • Beretning fra Djurskredsens kampagneudvalg.
 • Referat fra ordinær generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen og seneste ændringer.

Formand, webmaster og kasserer

Arne Holm-Hansen Auning

Næstformand

Per Skjødt Hansen Bønnerup Strand

Sekretær

Mads Bjerregaard
Auning

Bestyrelsesmedlem

Alice Holst Brask
Grenaa

Bestyrelsesmedlem

Mads Jensen
Grenaa

Bestyrelsesmedlem Lars Andersen, Grenaa
Bestyrelsesmedlem Jesper Normand Stange, Glesborg
   
1. suppleant til bestyrelsen Ole Olesen, Grenaa
2. suppleant til bestyrelsen

Vakant, men bestyrelsen blev bemyndiget til senere at supplere med en 2. suppleant, hvilket efterfølgende er sket.
Aage Højbjerg, Grenaa, 2. suppleant til bestyrelsen.

Auning den 14. maj 2021

Formandens beretning til den ordinære generalforsamling den 17. maj 2021.
Ved den årlige ordinære generalforsamling afgives der sædvanligvis kun en beretning over det forløbne kalenderår. Men på grund af de særlige omstændigheder på grund af coronavirus og på grund af det sene tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen har jeg valgt at lade min beretning gælde for kalenderåret 2020 og for tiden indtil denne dato for generalforsamlingen.

Bestyrelsen i den konservative vælgerforening.
Ved generalforsamlingen sidste år blev Mads Bjerregaard og Lars Andersen begge valgt for en toårig periode, og Sandy Ditlef Poulsen blev valgt for en ét årig periode.

Jesper Normand Stange og Ole Olesen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

Ved den efterfølgende konstituering blev Sandy Ditlef valgt som kasserer.

Sandy Ditlef Poulsen valgte dog kort efter nytår at stoppe som både kasserer og som bestyrelsesmedlem, og jeg indkaldte derfor 1. suppleant til bestyrelsen Jesper Normand Stange.

Jeg overtog som en midlertidig ordning kassererposten.

På grund af coronavirus har vi kun afholdt 5 bestyrelsesmøder, alle i 2020. Vi har ikke holdt bestyrelsesmøder i 2021.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Benny Hammer og Mads Jensen har begge så vidt muligt, og med enkelte undtagelser deltaget i vores bestyrelsesmøder. Mads Jensen har også deltaget som bestyrelsesmedlem.

Medlemmer i Norddjurs konservative vælgerforening.
Medlemstallet pr. den 31. december 2019 var 49.

I kalenderåret 2020 er sket følgende:

 • 8 medlemmer er blevet indmeldt.
 • 2 medlemmer er tilflyttet.
 • 2 medlemmer er fraflyttet.
 • 6 medlemmer er udmeldt.
 • 3 medlemmer er afgået ved døden.

Medlemstallet pr. den 31. december 2020 var derfor 48.

I kalenderåret 2021 er sket følgende:

5 medlemmer er blevet indmeldt.
1 medlem er udmeldt.

Medlemstallet pr. den 17. maj 2021 er derfor 52.
 

GDPR – Databeskyttelsesforordningen.
Databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018 skal tages meget alvorligt.

Vi har fortsat 17 medlemmer, som endnu ikke har underskrevet en medlemsbekræftelse. Vi forsøger løbende at indhente de manglende medlemsbekræftelser, men der er forskellige holdninger til det, så det er lidt vanskeligt.

Kommunal partistøtte.
Vælgerforeningen modtager kommunal partistøtte på grundlag af stemmeantallet ved det sidste kommunalvalg.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Det Konservative Folkeparti 1.386 stemmer.

Det kommunale tilskud for 2020 var 7.50 kr. pr. stemme. Det betød, at vi for 2020 fik 10.395 kr. i partistøtte.

Det kommunale tilskud for 2021 var 7.75 kr. pr. stemme. Det betød, at vi kunne have fået 10.741,50 kr. i partistøtte. Vi fik kun 9.278,50 kr., da vi ikke havde brugt tilstrækkelige midler til politisk arbejde i 2020.

Opstillingsgeneralforsamling til kommunalvalget 2021.
Vælgerforeningen havde opstillingsgeneralforsamling på Auning Kro den 21. oktober 2020 for opstilling af kandidater til det kommende kommunalvalg den 16. november 2021.

Der blev opstillet en liste på 5 kandidater.

 • Benny Hammer, Kirial
 • Mads Jensen, Grenaa
 • Sandy Ditlef, Grenaa
 • Grethe Hansen, Bønnerup Strand
 • Arne Holm-Hansen, Auning

Det blev samtidig besluttet, at listen fortsat skal være åben for yderligere kandidater, da vi ønsker en kandidatliste på 10 kandidater.

Kommunalvalget 2021.
Siden opstillingsmødet har Sandy Ditlef trykket sit kandidatur, men der er så indtil videre kommet yderligere 2 kandidater til:

 • Martin Raghner, Grenaa
 • Sarah Reenberg Hansen, Vester Alling, Auning
 • Daniel Bloch, Grenaa
 • Niels Skov Pedersen, Ørum Djurs.

Så pr. d.d. har vi 8 kandidater til kommunalvalget.

Vælgerforeningens næste store udfordring vil blive kommunalvalget den 16. november 2021.

Kommunalvalget i 2017 var et rigtigt godt valg for Det Konservative Folkeparti i Norddjurs Kommune.

Vi fik 1.396 stemmer, og dette gav to mandater i kommunalbestyrelsen, Benny Hammer og Mads Jensen.

Inden længe så er der kommunalvalg igen, og partiet er allerede i fuld gang med forberedelserne. Man har lavet en form for omorganisering, så man har en gruppe medarbejdere, som netop skal arbejde med kommunalvalget.

Ved kommunalvalget skal vi ”sætte alle sejl ind”, vi har jo netop også gemt vores penge til det kommende kommunalvalg. Vi skal bevare vores to mandater i kommunalbestyrelsen, ja, vi må da gerne få flere.

Her har vi brug for medlemmernes støtte og opbakning, det gælder både ved vælgermøderne, på de sociale medier men også med praktiske opgaver såsom opsætning af valgplakater og uddeling af valgpjecer m.m.

Østjyllands Storkreds.
Steen Stavnsbo, som var Storkredsformand, valgte at prioritere kommunalvalget i Aarhus, så han stoppede som Storkredsformand.

Bo Zacher Nielsen blev valgt som ny Storkredsformand, Lene Sander, Odder blev kasserer, og jeg blev sekretær. Jeg synes, at det går rigtig fint, og jeg synes, at vi har et rigtig godt samarbejde.

Når jeg som vælgerforeningsformand modtager referaterne fra bestyrelsesmøderne i storkredsen videresender jeg dem til vores bestyrelsesmedlemmer i Norddjurs.

Storkredsens generalforsamling vil på gr. af Covid 19 blive afholdt online som en virtuel generalforsamling, og den vil finde sted:

Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19:00.
Indkaldelser er sendt ud til medlemmerne.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage.

Landbrugsmessen på Gl. Estrup i 2020 og 2021.
Landbrugsmesserne i både 2020 og 2021 er blevet aflyst på grund af coronavirus.

Vi kunne ellers godt have brugt sådan en messe, netop i år, hvor der er både kommunalvalg og regionsrådsvalg.

På landbrugsmessen er der sædvanligvis gode muligheder for vores kandidater til at møde vælgerne.

Regionsudvalget.
Regionsudvalget i Region Midtjylland består af 13 medlemmer fra henholdsvis Vestjyllands Storkreds og Østjyllands Storkreds. Jeg deltager i udvalget som regionsudvalgets kasserer.

Der har ikke være mange aktiviteter 2020, vi har afholdt 2 udvalgsmøder i 2020, og så har vi senest holdt flere virtuelle udvalgsmøder her i 2021.

Vores opgaver er blandt andet at opstille kandidater til regionsrådsvalgene, og vi har nu en kandidatliste med 34 kandidater.
 

Folketingsvalg.
Vi kender ikke datoen for det kommende folketingsvalg, men vi tror, at det kan komme når som helst.

Vi skal meget snart have fundet en folketingskandidat for Djurskredsen.

Vores konservative folketingsmedlem Marcus Knuth, som er militærmand, sagde: ”Vi sover med støvlerne på”.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde også i det forløbne år.

Vi gør hver især vort bedste for vælgerforeningen og for Det Konservative Folkeparti.

Tak til vores kommunalbestyrelsesmedlemmer Benny Hammer og Mads Jensen.

Tak til jer for det store politiske arbejde, som I udfører, og som I udfører ved siden af jeres erhverv og arbejde.

Vi ser de mange møder og de lange dagsordener, som I må deltage i og arbejde med. Men I skal ikke bare arbejde med dem, I skal sætte jer ind i mange ting, så I vil kunne træffe de bedste konservative beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Tak for ordet.

Arne Holm-Hansen

Formand

Auning den 2. marts 2021

Beretning fra Djurskredsens kampagneudvalg til den ordinære generalforsamling i Norddjurs Konservative Vælgerforening den 17. maj 2021.

Djurskredsen består af de to vælgerforeninger i henholdsvis Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Vores opgave er at finde og opstille kandidater til folketingsvalgene. Og derefter er det vælgerforeningernes opgave at arbejde for at få vores kandidater valgt til Folketinget.

Djurskredsens økonomi.
Djurskredsen har gennem de seneste år haft en konto i Djurslands Bank. Jeg har administreret kontoen, og der er hvert år blevet udarbejdet et regnskab, som er blevet godkendt af Djurskredsens revisorer.

Der har i de seneste år ikke været ret mange posteringer på kontoen, og da jeg konstaterede, at vi skulle betale et gebyr på 150 kr. pr. kvartal, opsagde jeg kontoen.

Djurskredsen har derfor på nuværende tidspunkt ingen konto i et pengeinstitut, og kredsen har derfor heller ingen penge til det kommende folketingsvalg.

Folketingsvalg.
Senest 18 måneder efter et folketingsvalg skal kredsene have foretaget opstilling af en folketingskandidat. Det betyder, at vi egentlig skulle have haft opstillet en kandidat senest den 5. december 2020.

De to vælgerforeninger har tidligere besluttet, at vi ønsker en folketingskandidat, som dels er bosiddende på Djursland, dels vil arbejde aktivt for Djursland.

I Norddjurs har vi endnu ikke kunnet finde en folketingskandidat, og vi er ikke bekendt med om vælgerforeningen i Syddjurs har et forslag til en kandidat. Hvis vi ikke selv vil kunne finde en folketingskandidat, vil Østjyllands Storkreds iht. gældende regler kunne tildele os en kandidat.

Storkredsformanden har forespurgt ved partiet, om de kunne foreslå en kandidat, men de har heller ikke kunnet foreslå nogen.

Folketingskandidater må helst kun have én valgkreds, men hvis ikke der kan findes en kandidat til Djurskredsen, ser vi ingen anden løsning end at én af de øvrige kandidater i Østjylland også må have Djurskredsen.

Djurskredsen er eneste kreds i Østjylland, som endnu ikke har opstillet en folketingskandidat. Det er lidt problematisk, for folketingsvalget kan komme når som helst.

Arne Holm-Hansen
Kampagneleder

Referat af ordinær generalforsamling i Norddjurs Konservative Vælgerforening.
Mandag den 17. maj 2021 kl. 19.00 på Auning Kro, Torvegade 12, 8963 Auning.
 

 1. Valg af dirigent.
  Per Skjødt Hansen blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet.
  Mads Bjerregaard blev referent.
 1. Beretning om foreningens virke i det forløbne år v/ vælgerforeningsformanden.
  Arne Holm-Hansen fremlagde årets beretning, som er vedlagt. Beretningen blev godkendt.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for vælgerforeningen v/ vælgerforeningens kasserer.
  Regnskabet viste et overskud på 12.389,08 kr. Regnskabet er vedlagt. Regnskabet blev godkendt.
 1. Fastsættelse af kontingenter frem til næste ordinære generalforsamling, kontingenter for kalenderåret 2021.

Kontingentet fastholdes.

 • Medlemskab 350 kr.
 • Pensionister 250 kr.
 • Ungdomssats 200 kr.
 1. Beretning fra kampagneudvalget for Djurskredsen v/ formanden for kampagneudvalget.
  Djurskredsen burde have fundet en folketingskandidat, men det har ikke været muligt at finde en kandidat indtil nu. Bo Zacher Nielsen foreslog at man kan rekruttere en kandidat efter kommunalvalget.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab for kampagneudvalget v/kampagneudvalgets kasserer.
  Det meste af indestående på kontoen er ædt op af gebyrer. Arne Holm-Hansen har dækket gebyret med et valgbidrag. Kontoen er blevet lukket.
 1. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag.
 1. Beretninger/orienteringer fra de konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer Benny Hammer og Mads Jensen.
  Benny Hammer og Mads Jensen orienterede om kommunalbestyrelsens arbejde set med konservative øjne. Coronapandemien har præget årets arbejde i kommunalbestyrelsen.  Det er svært at få folk til at flytte sig, når kommunalbestyrelsen arbejder digitalt. På plejeområdet er udgifterne ifbm. Coronapandemien steget markant. Kommunens økonomi er ganske god bl.a. fordi man har hævet skatten. Der blev stillet forskellige spørgsmål og givet forslag til det politiske arbejder.
 1. Valg af 2 stemmetællere.
  Mads Jensen og Benny Hammer blev valgt.
 1. Valg af formand.
  Arne Holm-Hansen blev enstemmigt valgt.
 1. Valg af næstformand.
  Per Skjødt Hansen blev enstemmigt valgt.
 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse.
  Alice Holst Brask, Mads Jensen og Jesper Normand Stange blev alle genvalgt.
  Ole Olesen blev valgt som 1. suppleant.
  Posten som 2. suppleant er vakant.
 1. Valg af delegerede til partiets landsråd, jvf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
  Arne Holm-Hansen, Per Skjødt Hansen, Benny Hammer og Mads Jensen er såkaldte faste delegerede.
  Alice Holst Brask og Grethe Hansen blev valgt som foreningsdelegerede.
 1. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
  Svend Aage Poulsen (1. revisor) og Jens Christian Dahl (2. revisor) er valgt som revisorer.
  Preben Holst er valgt som 1. revisorsuppleant.
  Posten som 2. revisorsuppleant er vakant.
 1. Politisk drøftelse.
  Der blev drøftet politik over kaffen.

Referent Mads Bjerregaard